ANSI číselné značení podle normy IEEE C.37.1-1991

Funkční čísla zařízení definovaná normou IEEE a aktualizována v určitých časových intervalech jsou používána v mnoha zemích světa. Každé číslo s jeho odpovídající funkcí a všeobecný popis této funkce jsou uvedeny v následující části. Detailnější informace jsou uvedeny v příslušných normách / standardech.

Vyhledejte si požadované ochranné relé pomoci ANSI kódů zde

Standardní funkční čísla zařízení

1. Hlavní ovládací / řídicí prvek (master element). Aktivační / inicializační zařízení (jako např. ovladací přepínač atd.), které slouží k zapnutí zařízení do provozu nebo k provoznímu vypnutí zařízení buď přímo, nebo prostřednictvím uvolňovacího zařízení jako např. systému chránění, časových relé.

UPOZORNĚNÍ: Toto číslo je obvykle použito pro ručně ovládané zařízení, ale může být také použito pro elektrické nebo mechanické zařízení, pro které není vodné jiné funkční číslo.

2. Časově zpožděné startovací nebo zapínací relé (time-delay starting or closing relay). Zařízení, které ve funkčních sekvencích zajišťuje požadované časové zpoždění,před nebo po jakémkoli provozním kroku spínací sekvence nebo zpoždění v systému chránění,kromně specificky definovaných zařízení podle funkčních čísel 48, 62 a 79.

3. Kontrolní nebo blokovací relé (checking or interlocking relay). Relé, které působí jako odezva na stavové informace určitého počtu ostatních zařízení (nebo určitého počtu předdefinovaných podmínek) a u zařízení umožní postup v provozní sekvenci, odstavení zařízení nebo zajistí kontrolu stavu těchto zařízení, resp. kontrolu podmínek využitých pro jakékoli účely.

4. Hlavní ovládací stykač (master contactor). Zařízení obvykle ovládané zařízením s funkčním č.1 nebo zařízením ekvivalentním s požadovaným systémem chránění, které slouží k zapnutí i vypnutí potřebných ovládacích obvodů. To znamená, že při splněných požadovaných podmínkách uvede zařízení do provozu a při abnormálních podmínkách toto zařízení odstaví.

5. Odstavovací zařízení (stopping device). Ovládací zařízení použité především k odstavení zařízení a k udržení tohoto zařízení v odstaveném stavu / mimo provoz. (Toto zařízení může být aktivováno ručně nebo elektricky, ale není vybaveno funkcí elektrické přídrže / paměti při abnormálních podmínkách [viz zařízení s funkč. č. 86])

6. Spouštěcí / startovací vypínač (starting circuit breaker). Zařízení, jehož hlavní funkcí je připnout / připojit stroj na zdroj napětí pro start / spuštění.

7. Relé vyhodnocení nárůstu / strmosti (rate-of-rise relay). Relé, které působí při nadměrné strmosti nárůstu proudu.

8. Zařízení určené k odpojení zdroje energie (control power disconnecting device). Zařízení určené k odpínání (jako např. nožový odpojovač, vypínač, zásuvný pojistkový blok) použité pro připnutí, resp. odpojení zdroje energie k / resp. od ovládané sběrnice, nebo k / resp. od zařízení.

UPOZORNĚNÍ: Předpokládá se, že zdroj energie zahrnuje i pomocné energie, které napájejí pomocné přístroje, jako např. motory a topná tělesa.

9. Reverzační zařízení (reversing device). Zařízení, které je použito k reverzování buzení (pole) stroje, nebo k provedení jakékoli jiné reverzní funkce.

10. Jednotka přepínače sekvence (sledu) (unit sequence switch). Přepínač použitý pro změnu sekvence, v které je možné u víceprvkového zařízení uskutečnit spuštění do provozu i odstavení z provozu u jednotlivých prvků / jednotek.

11. Vícefunkční zařízení (multifunction device). Zařízení, které realizuje tři nebo více poměrně důležitých funkcí. Tyto funkce lze označit pouze kombinací několika funkčních čísel zařízení. Všechny funkce realizované zařízením č.11 jsou popsány v legendě výkresové dokumentace nebo v seznamu, který definuje jednotlivé funkce.

UPOZORNĚNÍ: Jestliže jsou zařízením realizovány pouze dvě relativně důležité funkce, je preferováno použití obou funk-čních čísel.

12. Zařízení pro vyhodnocení zvýšených otáček (overspeed device). Obvykle přímo instalovaný otáčkový spínač, který působí při zvýšených otáčkách stroje.

13. Zařízení pro vyhodnocení synchronních otáček (synchronous-speed device). Zařízení, které působí při přibližně synchronních otáčkách stroje jako např. rychlý odstředivý spínač, relé vyhodnocující skluzovou frekvenci, napěťové relé, podproudové relé, nebo obdobné zařízení jakéhokoli typu).

14. Zařízení pro vyhodnocení snížených otáček (underspeed device). Zařízení, které působí při poklesu otáček stroje pod předem definovanou hodnotu.

15. Zařízení pro přizpůsobení hladin otáček nebo frekvence (speed or frequency matching device). Zařízení určené pro přizpůsobení a udržení otáček, resp. frekvence stroje nebo stejného sytému k přibližně stejné hladině otáček, resp. frekvence jiného stroje, zdroje nebo systému.

16. Rezervováno pro budoucí aplikace.

17. Spínač bočníku nebo vybíjecí spínač (shunting or discharge switch). Spínač, který slouží k připnutí nebo odepnutí obvodu bočníku k jakémukoli typu přístroje (kromě odporu). Jedná se např. o budící obvod stroje, kotvu stroje, kondenzátor nebo reaktor.

UPOZORNĚNÍ: Toto označení je vyloučeno pro zařízení, kterým je realizována provozní funkce připnutí bočníku / překle-nutí obvodu nutná při procesu startu stroje zařízením č.6 nebo č.42 (nebo jejich ekvivalentem) a je také vyloučeno pro zařízení s funkčním číslem 73, které slouží pro spínání odporu.

18. Zařízení pro zrychlení nebo zpomalení (accelerating or decelerating). Zařízení, které se používá pro zapnutí (nebo zařízení, které způsobí sepnutí) obvodů použitých pro zvýšení nebo snížení otáček stroje.

19. Stykač pro přepnutí z režimu „start“ do režimu provozní chod (starting-to-running transition contactor). Zařízení, kterým je aktivován nebo realizován automatický přechod stroje ze startovacího zdroje energie na zdroj provozního chodu / běhu.

20. Elektricky ovládaný ventil (electrically operated valve ). Elektricky ovládaný, řízený nebo monitorovaný ventil použitý ve spojovacím potrubí kapaliny, vzduchu, plynu nebo v prostorech s vakuem.

UPOZORNĚNÍ: Funkci ventilu lze přesněji indikovat využitím příslušných přípon.

21. Distanční ochrana (distance relay). Ochrana, která působí, jestliže se admitance, impedance nebo reaktance zvýší nebo sníží nad / pod předdefinovanou hodnotu.

22. Vyrovnávací vypínač (equalizer circuit breaker). Vypínač, který je určen k zapnutí nebo vypnutí vyrovnávacího obvodu, nebo obvodu určeného k proudovému vyvážení obvodu buzení stroje, nebo obvodu regulačního zařízení u víceprvkové instalace.

23. Zařízení regulace teploty (temperature control device). Zařízení, které je určeno ke zvýšení nebo snížení teploty stroje, teploty jiných objektů nebo jakéhokoli media v okamžiku, kdy jejich teplota klesne pod, resp. se zvýší nad předdefinovanou hodnotu.

UPOZORNĚNÍ: Příkladem je termostat v rozvodně (v poli rozvodny), který při poklesu teploty pod zadanou hodnotu za-píná prostorové topné těleso. Tento typ zařízení je nutné odlišit od zařízení, které je použito pro automatickou regulaci teploty v rozsahu dvou blízkých limitních hodnot, a které by mělo být označeno funkčním číslem 90T.

24. Ochrana U/f (volts per hertz relay). Ochrana, která působí při překročení přednastavené hodnoty poměru napětí a frekvence. Ochrana může mít mžikové působení nebo může mít časovou charakteristiku.

25. Synchronizační zařízení nebo zařízení kontrolující synchronní stav (synchronizing or synchronism-check device). Zařízení, které působí, jsou-Ii frekvence, fázový úhel a napětí dvou střídavých obvodů v požadovaných limitech. Zařízení uvolní nebo provede paralelní sepnutí těchto dvou obvodů.

26. Zařízení pro vyhodnocení teploty přístroje (apparatus thermal device). Zařízení, které působí, jestliže teplota chráněného přístroje / objektu (jiného objektu než jsou výkonová vinuti strojů a transformátorů – tato zařízení jsou definována funkčním číslem 49), kapaliny nebo jiného media překročí předdefinovanou hodnotu; nebo jestliže teplota chráněného přístroje / objektu, resp. jakéhokoli media klesne pod předdefinovanou hodnotu.

27. Podpěťová ocharana (undervoltage relay). Ochrana, která působí, jestliže její vstupní napětí je nižší, než předdefinovaná hodnota.

28. Hlídač plamene (flame detector). Zařízení, které monitoruje činnost pilotního (pomocného) nebo hlavního plamene v takových zařízeních, jako jsou např. plynová turbina nebo parní kotel.

29. Izolační stykač (isolating contactor). Zařízení, které je určeno speciálně ke vzájemnému odpojení dvou obvodů z důvodů bezpečnosti provozu, údržby nebo zkoušek.

30. Signalizační relé (annunciator relay). Zařízení bez automatického resetu, které aktivuje určitý počet samostatných vizuálních indikací působení ochranného zařízení a u kterého lze také realizovat přídržnou funkci.

31. Samostatné budící zařízení (separate excitation device). Zařízení, které připojuje obvod, jako např. derivační budící vinutí synchronního měniče, během startovací sekvence k samostatnému zdroji buzení.

32. Směrová výkonová ochrana (directional power relay). Ochrana, která působí při dosažení předdefinované hodnoty toku výkonu v daném směru nebo působí při dosažení hodnoty zpětného toku výkonu, který je způsoben motorickým chodem generátoru při výpadku / ztrátě jeho primárního pohonu.

33. Polohový spínač (position switch). Spínač, který spíná nebo rozpíná kontakt v okamžiku, kdy hlavní zařízení nebo část přístroje bez funkčního čísla zařízení, dosáhne dané polohy / pozice.

34. Zařízení hlavní sekvence (master sequence device). Zařízení, jako např. motorem ovládaný vícekontaktní spínač, zařízení ekvivalentní nebo programovatelné zařízení, jako např. počítač, které realizuje nebo definuje provozní sekvenci hlavních bloků v určitém zařízení během startu resp. odstavení nebo během jiných sekvenčních spínacích procesů.

35. Zařízení pro ovládání kartáčů nebo zařízení pro zkratování kroužků (brush-operating or slip-ring short-circuiting device). Zařízení určené pro zvedání, spouštění nebo pro posun kartáčů stroje; zařízení pro zkratování jeho sběrných kroužků nebo zařízení určené pro zasunutí nebo vysunutí kontaktů mechanického usměrňovače.

36. Zařízení určující polaritu nebo zařízení kontroly polarizačního napětí (polarity or polarizing voltage device). Zařízení, které pracuje pouze s předdefinovanou polaritou nebo umožňuje činnost jiného zařízení s touto polaritou nebo zařízení, které ověřuje existenci polarizačního napětí v přístroji.

37. Pod proudová ochrana nebo ochrana při snížení výkonu (undercurrent or underpower relay). Ochrana, která působí při poklesu proudu nebo toku výkonu pod předdefinovanou hodnotu.

38. Zařízení pro chránění ložiska (bearing protective device). Zařízení, které je uvedeno v činnost při nadměrné teplotě ložiska nebo při jiných abnormálních mechanických podmínkách ve spojitosti s provozem ložisek. Jedná se např. o přílišné opotřebení ložiska, které může vést k nadměrnému oteplení ložiska nebo k jeho poškození.

39. Monitorování mechanických podmínek (mechanical condition monitor). Zařízení, které je uvedeno v činnost při výskytu abnormálních mechanických podmínek (kromě podmínek spojených s činností / funkcí ložisek, které jsou definovány pod funkčním číslem zařízení 38), jako např. nadměrné vibrace, excentricita, zvětšování objemu / prodloužení, rázy, posun / naklonění nebo porucha těsnění.

40. Ochrana buzení (field relay). Ochrana, která působí při dosažení zadané nebo abnormálně nízké hodnotě budícího proudu stroje resp. působí při poruše na buzení stroje nebo působí při dosažení nadměrné hodnoty jalové složky zdánlivého proudu u „st“ strojů, kdy indikuje abnormálně nízké buzení.

41. Odbuzovač (field circuit breaker). Zařízení, které je určeno k připojení nebo odpojení buzení stroje.

42. Provozní vypínač (running circuit breaker). Zařízení, jehož hlavní funkcí je připojit stroj ke zdroji rozběhového nebo provozního napětí. Tuto funkci lze také použít pro zařízení jako např. stykač), které je použito v sérii s vypínačem nebo jinými ochrannými prostředky a je určeno především k častému vypínání nebo zapínání obvodu.

43. Ruční přechod nebo volící zařízení (manual transfer or selektor device). Ručně ovládané zařízení, které provede přepnutí ovládacích obvodů v souladu s požadavkem na modifikaci plánovaného provozu spínacího prvku nebo provozu některé části zařízení.

44. Blok sekvenčního startovacího relé (unit sequence starting relay). Relé, které u zařízení s více bloky při poruše nebo nedostupnosti bloku, který má normálně následovat, aktivuje start dalšího dostupného bloku.

45. Monitorování atmosferických podmínek (atmosferic condition monitor). Zařízení, které je uvedeno v činnost při výskytu abnormálních atmosferických podmínek, jako jsou např. škodlivé výpary, výbušné směsi, zakouřené prostředí nebo vznik požáru.

46. Proudová ochrana vyhodnocující opačný sled fází nebo fázovou symetrii (reverse-phase or phase-balance current relay). Ochrana, která působí, mají-Ii vícefázové proudy opačný sled fází nebo jestliže jsou vícefázové proudy nevyvážené (nesymetrické proudy / zatížení) nebo obsahují-Ii zpětnou složku vyšší, než je zadaná úroveň.

47. Napěťová ochrana vyhodnocující sled fází nebo fázovou symetrii (phase-sequence or phase-balance voltage relay). Ochrana, která působí při dosažení předdefinované hodnoty u vícefázového napětí v požadovaném sledu fází, působí, jestliže jsou vícefázová napětí nevyvážena (nesymetrická napětí) nebo pokud zpětná složka napětí překročí zadanou úroveň.

48. Relé neukončené sekvence (incomplete sequence relay). Relé, které obvykle vrátí zařízení do normálního stavu nebo vypnutého stavu a zařízení blokuje, pokud normální startovací, provozní nebo odstavovací sekvence není řádně ukončena v předdefinovaném čase.

49. Tepelná ochrana stroje nebo transformátoru (machine or transformator thermal relay). Ochrana, která působí, jestliže teplota vinutí kotvy stroje, teplota jiného silového vinutí, teplota části stroje nebo transformátoru překročí předdefinovaný čas.

50. Mžiková nadproudová ochrana (instantaneous overcurrent relay). Ochrana, která působí mžikově, jestliže došlo k překročení určité hodnoty proudu.

51. Střídavá nadproudová, časově zpoždě?ná ochrana (ac time overcurrent relay). Ochrana, která působí, jestliže vstupní „st“ proud překročí předdefinovanou hodnotu a u které jsou v podstatné části provozního rozsahu vstupní proud a vypínací čas inverzně závislé.

52. Výkonový „st“ vypínač (ac circuit breaker). Zařízení, které je použito k sepnutí a rozepnutí „st“ výkonového obvodu v normálních provozních podmínkách nebo je použito k rozepnutí tohoto obvodu v poruchových podmínkách nebo v nouzových podmínkách (nebezpečný provozní stav).

53. Relé budiče nebo „ss“ generátoru (exciter or dc generator relay). Relé, které během najetí / startu vybudí „ss“ stroj, nebo které má vybudit napětí stroje na zadanou hodnotu.

54. Zasouvací zařízení natáčedla (turning gear engaging device). Elektricky ovládané, řízené nebo monitorované zařízení, které je určeno k tomu, aby zasunulo (nebo vysunulo) natáčedlo do (z) hřídele stroje.

55. Relé vyhodnocující cos φ (power factor relay). Relé, které působí, jestliže se účiník ve „st“ obvodu zvýší nad předdefinovanou hodnotu, nebo se sníží pod tuto hodnotu.

56. Relé aplikace buzení (field application relay). Relé, které v určitém předdefinovaném bodu skluzového cyklu, řídí automatické připojení (aplikování) buzení k střídavému motoru.

57. Zkratovací nebo uzemňovací zařízení (short-circuiting or grounding device). Primární spínací zařízení, které je určeno k zkratování nebo uzemnění obvodu. Zařízení je ovládáno ručním nebo automatickým povelem.

58. Relé poruchy usměrňovače (rectification failure relay). Zařízení, které je aktivováno, jestliže je usměrňovač nevodivý, nebo pokud je řádně blokován.

59. Přepěťová ochrana (overvoltage relay). Ochrana, která působí, jestliže je vstupní napětí vyšší, než předdefinovaná hodnota.

60. Napěťové nebo proudové balanční relé / ochrana (voltage or current balance relay). Ochrana, která působí při dané diferenci vstupního resp. výstupního napětí nebo proudu dvou obvodů.

61. Spínač nebo čidlo hustoty (density switch or sensor). Zařízení, které působí při dané hodnotě hustoty plynu nebo vyhodnocuje rychlost změny hustoty plynu

62. Časové relé pro odstavení nebo vypnutí (time-delay stopping or opening relay). Časové relé, které ve spolupráci s příslušným zařízením aktivuje proces odstavení, zastavení nebo vypnutí v automatické sekvenci nebo v systému ochran (časové zpoždění).

63. Tlakový spínač (pressure switch). Zařízení, které působí při dané hodnotě tlaku nebo vyhodnocuje rychlost změny tlaku.

64. Relé detekce zemní poruchy (ground detector relay). Relé (ochrana), která působí při poruše izolace stroje nebo jiného zařízení (při zemním spojení).

UPOZORNĚNÍ: U normálně uzemněného energetického systému nelze toto funkční značení použít pro zařízení zapojené v sekundárních obvodech proudových transformátoru. Zde musí být použita jiná funkční čísla zařízení s příponou G nebo N, tj. 51 N pro „st“ nad proudovou, časově zpožděnou ochranu, která je zapojena v nulové větvi sekundárních vinutí proudových transformátorů

65. Regulátor (governor). Hydraulické, elektrické nebo mechanické řídicí zařízení použité pro regulaci průtoku vody, páry nebo jiného media do primárního pohonu. Zařízení se používá při startu nebo odstavení stroje nebo pro udržení otáček resp. zatížení.

66. Spouštěcí nebo rozběhové zařízení (notching or jogging device). Zařízení, které je určeno k provedení pouze specifikovaného počtu operací u daného přístroje nebo zařízení, nebo je určeno k provedení specifikovaného počtu následných operací v daném čase pro každou operaci. Jedná se také o zařízení, které je určeno k periodickému uvádění obvodu pod napětí nebo k uvádění obvodu pod napětí po část specifikovaných časových intervalů, nebo se jedná o zařízení, které je použito k přerušovanému zrychlení nebo k běhu stroje na nízkých otáčkách potřebných pro zajištění mechanických pozic.

67. „St“ nadproudová směrová ochrana (ac directional overcurrent relay). Ochrana, která působí při dosažení požadované hodnoty „st“ proudu, který teče v předdefinovaném směru.

68. Blokovací relé (blocking relay). Relé, které aktivuje řídicí signál pro blokování vypnutí při externích poruchách na přenosových linkách, u jiných přístrojů blokuje vypnutí při předdefinovaných podmínkách, spolupracuje s jiným zařízením při blokování vypnutí, nebo blokuje funkci opětného zapnutí při výpadku ze synchronizmu nebo při kývání výkonu.

69. Uvolňovací zařízení (permissive device). Obvykle dvoupolohové zařízení, které v jedné poloze uvolňuje zapnutí vypínače nebo uvolňuje uvedení zařízení do provozu a v druhé poloze ovládání vypínače nebo zařízení blokuje.

70. Reostat (rheostat). Zařízení s proměnným odporem použité v elektrickém obvodu. Zařízení je elektricky ovládané nebo má jiné elektrické příslušenství, jako např. pomocné, polohové nebo limitní spínače.

71. Hladinový spínač (level switch). Zařízení, které působí při dané hodnotě hladiny nebo vyhodnocuje rychlost změny hladiny.

72. Výkonový „ss“ vypínač (dc circuit breaker). Vypínač, který je použit k sepnutí a rozepnutí „ss“ výkonového obvodu v normálních provozních podmínkách nebo je použit k rozepnutí tohoto obvodu v poruchových podmínkách nebo v nouzových podmínkách (nebezpečný provozní stav).

73. Stykač zatěžovacího odporu (loadresistor contactor). Stykač, který je použit pro sériové nebo paralelní připojení stupňovitého odporu omezení zátěže, posuvného nebo indikačního odporu do výkonového obvodu, je použit pro připojení prostorového topného tělesa k obvodu, je použit pro připojení světla nebo regeneračního zatěžovacího odporu výkonového usměrňovače nebo jiného stroje.Stykač umožňuje jak připojení k obvodu, tak odpojení od obvodu.

74. Výstražné signalizačni relé (alarm relay). Signalizační relé s jinou funkcí, než je funkce signalizačního relé s vizualizací aktivace (annunciator), které je specifikováno funkčním číslem 30, a které je určeno pro spolupráci s vizuální nebo zvukovou výstrahou.

75. Mechanismus změny polohy (position changing mechanism). Mechanismus, který je v rámci funkčního celku použit pro přesun hlavního zařízení z jedné pozice do druhé pozice.Jedná se např. o posun pohyblivé jednotky vypínače do a z pozice zasunuto, vysunuto a zkušební poloha.

76. „Ss“ nadproudová ochrana (dc overcurrent relay). Ochrana, která působí, jestliže proud v „ss“ obvodu překročí zadanou hodnotu.

77. Telemetrické zařízení (telemetering device). Vysílač použitý pro generování a přenos elektrického signálu, který prezentuje měřenou veličinu, na vzdálené místo, nebo přijímač, použitý pro příjem elektrického signálu ze vzdáleného vysílače, který signál konvertuje na původně měřenou veličinu.

78. Měření fázového úhlu nebo ochrana při ztrátě synchronizmu (phase-angle measuring or out-of-step protective relay). Ochrana, která působí při předdefinovaném úhlu mezi dvěma napětími, mezi dvěma proudy nebo mezi proudem a napětím.

79. „St“ relé opětného zapnutí (ac reclosing relay). Relé, které řídí proces automatického opětného zapnutí a zablokování „st“ vypínače.

80. Spínač průtoku (flow switch). Zařízení, které působí při dané hodnotě průtoku nebo vyhodnocuje rychlost změny průtoku.

81. Frekvenční ochran (frequency relay). Ochrana, která vyhodnocuje frekvenci elektrické veličiny a působí, jestliže frekvence nebo rychlost změny frekvence překročí, nebo je nižší, než předefinovaná hodnota.

82. Měřící „ss“ relé opětného zapnutí (dc load-measuring reclosing relay). Relé, které řídí automatické zapnutí a opětné zapnutí vypínače „ss“ obvodu. Obvykle se jedná o odezvu na podmínky zatěžovacího obvodu.

83. Relé řízení automatické volby nebo přepínací relé (automatic selective control or transfer relay). Relé, které aktivuje automatickou volbu mezi určitými zdroji, nebo mezi podmínkami provozu zařízení, nebo relé, které provádí automatické přepnutí provozu.

84. Ovládací mechanizmus (operating mechanism). Kompletní elektrický mechanismus nebo servomechanismus (včetně motorického pohonu, solenoidů, polohových přepínačů atd.), určený pro přepínač odboček, indukční regulátor nebo jakékoli podobné zařízení, které nemá funkční číslo zařízení.

85. Ochrana s „vf“ vazbou nebo s galvanickou vazbou (carrier or pilot-wire receiver). Ochrana, která je aktivována nebo je blokována signálem použitým ve spojení s „vf“ vazebním, resp. „ss“ galvanicky propojeným přenosovým zařízením.

86. Blokovací relé s pamětí (lockout relay). Ručně nebo elektricky resetované relé, které je aktivováno v okamžiku vzniku abnormálních provozních podmínek. Relé zajišťuje, že příslušný přístroj nebo zařízení zůstane mimo provoz / odstaveno až do jeho resetu.

87. Rozdílová ochrana (differential protective relay). Ochrana, která působí na procentuální rozdíl měřené veličiny, na rozdíl fázového úhlu nebo na jiný kvantitativní rozdíl mezi dvěma proudy nebo jinými elektrickými veličinami.

88. Pomocný motor nebo motorgenrátor (auxiliary motor or motor generator). Zařízení použité pro provoz pomocného zařízení, jako např. pumpy, dmychadla, budiče, rotačního magnetického zesilovače atd.

89. Vypínač vedení (line switch). Vypínač použitý jako rozpojovač, odpínač zátěže nebo odpojovač v „st“ nebo „ss“ výkonovém obvodu. (Toto funkční číslo zařízení není obvykle potřebné, pokud není vypínač elektricky ovládán nebo pokud nemá elektrické příslušenství, jako např. pomocné přepínače, magnetické zámky, atd).

90. Regulační zařízení (regulating device). Zařízení určené k regulaci veličiny nebo veličin, jako např. napětí, proudu, výkonu, rychlosti / otáček, frekvence, teploty a zatížení, na určité hodnotě nebo mezi určitými (obvykle blízkými) limity. Zařízení je použito u strojů, spínačů vedení nebo jiných přístrojů.

91. Směrová napěťová ochrana (Voltage directional relay). Ochrana, která působí, jestliže napětí na vypnutém vypínači nebo stykači překročí v daném směru zadanou hodnotu.

92. Směrová napěťová a výkonová ochrana (voltage and power directional relay). Ochrana, která uvolňuje nebo aktivuje propojení dvou obvodů, jestliže diference napětí mezi těmito obvody překročí v předdefinovaném směru zadanou hodnotu a aktivuje vzájemné rozpojení těchto dvou obvodů, pokud výkon, který teče mezi těmito obvody překročí v daném směru zadanou hodnotu.

93. Stykač změny buzení (field-changing contactor). Stykač, kterým je provedeno skokové zvýšení nebo snížení hodnoty buzení stroje.

94. Vypínací relé nebo relé s nezávislým vypínáním (tripping or trip-free relay). Relé, které aktivuje vypnutí vypínače, stykače nebo jiného zařízení. Relé umožňuje mžikové vypnutí jiným zařízením, nebo blokuje funkci mžikového opětného zapnutí vypínače obvodu, pokud má dojít k jeho automatickému vypnutí, i v případě, kdy je zapínací obvod uzavřen (kdy je zapínací povel aktivní).

95. – 99. Použito pouze pro specifické aplikace v individuálních instalacích, kde žádná z funkcí, které jsou přiřazeny číslům 1 až 94 pro dané zařízení nevyhovuje.